Payment

Điều khoản dịch vụ

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NỀN TẢNG STRINGEE

Các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản") chi phối quyền truy cập của bạn vào thông tin có trên trang web Stringee. Việc sử dụng (các) giao diện chương trình ứng dụng Stringee (API), mã phần mềm mẫu và các điều khoản khác, các tài liệu liên quan do Stringee ("Nền tảng") cung cấp cho phép bạn triển khai các dịch vụ nền tảng trò chuyện video trực tiếp của Stringee do Stringee ("Dịch vụ") cung cấp trên một hoặc nhiều trang web, (các) ứng dụng web, hoặc (các) ứng dụng di động do bạn sở hữu và kiểm soát ("Sản phẩm của bạn").

“Stringee”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và các nghĩa tương tự là Công ty Cổ phần Stringee tùy theo ngữ cảnh yêu cầu.

“Bạn” hoặc “của bạn” có nghĩa là bạn, người đã tải xuống và đang sử dụng hoặc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ và là người được cấp phép theo các Điều khoản này hoặc người sử dụng lao động hoặc tổ chức khác mà bạn đang đại diện cho họ.

Để sử dụng Trang web, Nền tảng và Dịch vụ, bạn phải chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Bạn đồng ý kết hợp các Điều khoản này vào Sản phẩm của mình và đảm bảo rằng khách hàng của bạn tuân thủ các Điều khoản này.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Nền tảng bất kỳ lúc nào để áp đặt các hạn chế hoặc giới hạn bổ sung đối với Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn khoảng thời gian tối đa mà dữ liệu hoặc nội dung khác được giữ lại bởi Dịch vụ và dung lượng lưu trữ tối đa sẽ được phân bổ trên máy chủ của Stringee thay mặt bạn) hoặc để thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các khoản phí được tính cho toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Stringee không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác được Dịch vụ duy trì hoặc truyền tải. Stringee có thể quyết định những tính năng nào sẽ được đưa vào Dịch vụ và đặt chúng là tùy chọn hay bắt buộc. Bạn cũng thừa nhận rằng Stringee có quyền thay đổi các thông lệ và giới hạn chung này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không có thông báo.

Chúng tôi cũng có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Điều khoản bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi sửa đổi Điều khoản, chúng tôi sẽ đăng Điều khoản đã sửa đổi trên Trang web của chúng tôi và bạn đồng ý nhận thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua việc đăng tải đó. Nếu pháp luật yêu cầu, Stringee cũng sẽ cung cấp cho bạn thông báo về những thay đổi như được nêu trong Phần 18. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Nền tảng và xóa Dịch vụ khỏi Sản phẩm của mình. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng hoặc sử dụng Dịch vụ trên Sản phẩm của mình sau khi đăng Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn đã chấp nhận Điều khoản mới.

2. MÃ API

Bạn đồng ý với việc Stringee thu thập và xử lý thông tin cá nhân của mình để cung cấp cho bạn mã giao diện lập trình ứng dụng ("API"). Nếu bạn chia sẻ khóa API của mình với bất kỳ người nào, thì bạn (chứ không phải Stringee) phải chịu trách nhiệm về mọi hành động mà người đó có thể thực hiện. Nếu bạn tin rằng ai đó đã sử dụng khóa API của bạn mà không có sự cho phép của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@stringee.com

3. TIÊU CHUẨN VÀ THẨM QUYỀN

Nếu bạn đăng ký Nền tảng và Dịch vụ thay mặt cho một công ty, bạn tuyên bố rằng bạn được ủy quyền hợp pháp để đại diện cho công ty đó và chấp nhận Điều khoản thay mặt cho công ty đó. Nếu bạn ký kết các Điều khoản này thay mặt cho công ty của mình thì các thuật ngữ "bạn" và "của bạn" trong các Điều khoản này có nghĩa là công ty của bạn và tất cả nhân viên của công ty. Nếu bạn đại diện cho chính mình ký kết các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng cá nhân bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Trong những trường hợp như vậy, thuật ngữ "bạn" và "của bạn" có nghĩa là bạn.

4. GIẤY PHÉP

a) Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này và yêu cầu thanh toán cho Dịch vụ, Stringee cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không được cấp phép lại, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng để sử dụng Nền tảng nhằm hiển thị, giao tiếp và triển khai Dịch vụ trên Sản phẩm của bạn, chỉ tuân theo các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này. Bạn không được cài đặt hoặc sử dụng Nền tảng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Stringee.

b) Bạn thừa nhận rằng Nền tảng và Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, điều ước quốc tế và/hoặc các quyền sở hữu và luật pháp khác của Việt Nam và rằng tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong Nền tảng và Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các nhãn hiệu mà Stringee và tất cả các tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và những thứ tương tự có liên quan (“Stringee Marks”) đang và sẽ làm, giữa bạn và Stringee, độc quyền thuộc về Stringee. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, các Điều khoản này không cấp cho bạn quyền, quyền sở hữu, giấy phép hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào do Stringee sở hữu hoặc cấp phép, bao gồm (nhưng không giới hạn) Nền tảng, Dịch vụ hoặc Nhãn hiệu Stringee.

c) Bạn sẽ không bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê hoặc cấp phép lại mã, Nền tảng hoặc Dịch vụ của Stringee cho bất kỳ ai.

d) Trong phạm vi bất kỳ tính năng nào có sẵn thông qua Dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba khác, Stringee sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để truyền đạt bất kỳ chính sách, yêu cầu hoặc hướng dẫn nào của các bên thứ ba đó tới bạn. Bạn đồng ý tuân theo các chính sách, yêu cầu hoặc nguyên tắc đó.

5. TÍCH HỢP DỊCH VỤ TRÊN SẢN PHẨM CỦA BẠN

a) Dịch vụ bao gồm việc xây dựng thương hiệu cho Stringee. Bạn đồng ý không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ nhãn hiệu nào có trong Dịch vụ hoặc bất kỳ thông báo nào về bất kỳ Nhãn hiệu Stringee nào. Bạn không được hiển thị Nhãn hiệu Stringee trên Sản phẩm của mình (hoặc cách khác) ngoài (i) thông qua việc hiển thị Dịch vụ theo các nguyên tắc xây dựng thương hiệu của Nền tảng và của Stringee và (ii) chỉ dành cho mục đích tiết lộ rằng Sản phẩm của bạn đã triển khai Dịch vụ theo cách không gợi ý bất kỳ mối quan hệ hoặc chứng thực nào nữa cho Sản phẩm của bạn bởi Stringee.

b) Ngoài các tùy chọn cấu hình API do Stringee cung cấp, bạn không được phép hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ giao diện người dùng, tính năng hoặc chức năng nào của Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Stringee.

c) Bạn không được phép hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sao chép, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc tháo rời mã của Stringee, Nền tảng hoặc Dịch vụ hoặc xây dựng các phương pháp thay thế để truy cập Dịch vụ ngoài các phương pháp được cung cấp thông qua Nền tảng (ngoại trừ trong phạm vi giới hạn như hạn chế bị nghiêm cấm bởi luật pháp hiện hành).

d) Bất kể các đoạn nêu trên của Mục 5 này, Stringee cấp phép cho một số thành phần nhất định của Nền tảng (ví dụ: Stringee HTML Embed) theo giấy phép phần mềm cho phép. Trong những trường hợp này, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu Stringee nào, kể cả những Nhãn hiệu ban đầu được tích hợp trong mã mà chúng tôi cung cấp, trong bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của mã đó trừ khi (i) nó tuân theo các nguyên tắc xây dựng thương hiệu hoặc (ii) bạn đã ký kết một thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu riêng bằng văn bản với Stringee.

e) Bạn đồng ý cập nhật mã do Stringee cung cấp liên quan đến các sửa đổi đối với Dịch vụ hoặc Nền tảng một cách hợp lý và kịp thời sau khi Stringee cung cấp chúng.

f) Stringee có thể cập nhật các tệp trên máy chủ của chúng tôi để tự động thay đổi chức năng của Nền tảng hoặc Dịch vụ và bạn đồng ý với những cập nhật đó.

g) Bạn sẽ không che khuất hoặc che đậy bất kỳ thành phần đồ họa nào của Dịch vụ hoặc can thiệp vào hoạt động của Nền tảng hoặc Dịch vụ.

h) Khi người dùng tương tác với Dịch vụ, Stringee nhận và lưu trữ một số thông tin không thể nhận dạng cá nhân cũng như thông tin và số liệu thống kê tổng hợp của người dùng, chẳng hạn như số lượng người dùng duy nhất, số phiên và tổng số phút phát trực tuyến. Stringee có thể tự lưu trữ thông tin đó hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ và chia sẻ với các chi nhánh, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ của Stringee và các đối tác kinh doanh hiện tại và tương lai. Stringee sử dụng thông tin trên để cung cấp, cải tiến, tiếp thị và nâng cao sản phẩm và dịch vụ của mình cũng như cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.

i) Stringee có quyền đặt giới hạn về số lượng truy cập vào Nền tảng hoặc Dịch vụ. Stringee có quyền giới hạn các phiên trò chuyện video đồng thời được thực hiện thông qua Sản phẩm của Bạn theo quyết định riêng của mình.

j) Các Điều khoản này không cho phép bạn nhận bất kỳ hỗ trợ nào cho Nền tảng hoặc Dịch vụ, trừ khi bạn có thỏa thuận riêng với Stringee và thanh toán mọi khoản phí liên quan đến hỗ trợ đó (nếu có). Bất kỳ sự hỗ trợ nào do Stringee cung cấp đều phải tuân theo các Điều khoản được sửa đổi theo thỏa thuận hỗ trợ liên quan.

k) Theo đây, bạn cung cấp cho Stringee giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại để hiển thị tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền của bạn và những thứ tương tự nhằm mục đích quảng bá hoặc quảng cáo khi bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ.

l) Bạn không được bán hoặc hiển thị bất kỳ quảng cáo, khuyến mại hoặc tài trợ nào trong Dịch vụ (đầu video, cuối video).

6. BẢN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

a) Theo quyết định riêng của mình, Stringee sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện để đăng ký dùng thử miễn phí Dịch vụ hay không. 

b) Chúng tôi có quyền giới hạn số lần dùng thử miễn phí cho mỗi tài khoản và thực hiện các hành động để ngăn chặn hành vi lạm dụng.

c) Bạn phải đồng ý với các Điều khoản này để đủ điều kiện dùng thử miễn phí.

d) Trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn chỉ được phép truy cập và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ trong phạm vi được Stringee cho phép. Stringee không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc trợ giúp kỹ thuật cho bạn trong thời gian dùng thử miễn phí dưới bất kỳ hình thức nào. Stringee có thể thay đổi các điều kiện dùng thử miễn phí hoặc ngừng hoàn toàn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

e) Trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho mục đích nội bộ. Stringee nghiêm cấm bạn triển khai Dịch vụ trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động công khai hoặc riêng tư nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào ("Triển khai trực tiếp") trong thời gian dùng thử miễn phí, bao gồm nhưng không giới hạn (i) nhằm mục đích tạo doanh thu quảng cáo trực tiếp hoặc gián tiếp từ Dịch vụ, (ii) như một sự xúi giục tải xuống các thanh công cụ, plugin hoặc bất kỳ loại nội dung tải xuống nào, (iii) như một phần của bất kỳ loại dịch vụ trả phí nào, (iv) để cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ trả phí hoặc miễn phí nào cho khách hàng của bạn hoặc người dùng, hoặc (v) như một phần của bất kỳ hoạt động quảng bá hoặc truyền thông thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Stringee có quyền chấm dứt bản dùng thử miễn phí và tạm dừng khóa API của bạn bất cứ lúc nào nếu Stringee xác định theo quyết định riêng của mình rằng bản dùng thử miễn phí của bạn là Triển khai trực tiếp.

f) Stringee đôi khi có thể liên hệ với bạn và bạn sẽ có tùy chọn hủy đăng ký nhận những thông tin liên lạc này.

7. CHI PHÍ

a) Trong phạm vi Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó được cung cấp với bất kỳ khoản phí nào, bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí hiện hành (bao gồm mọi khoản phí đăng ký tối thiểu) như được quy định trong phần giá trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể tăng hoặc thêm phí mới cho bất kỳ Dịch vụ hoặc tính năng Dịch vụ hiện có nào bằng cách thông báo cho bạn. Tất cả các khoản phí mà bạn phải trả chưa bao gồm thuế, phí hải quan, thuế quan, thuế thu nhập, khoản khấu trừ và các khoản đánh giá tương tự của liên bang, tiểu bang, địa phương và nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế bán hàng, thuế sử dụng và thuế giá trị gia tăng) (“Các khoản phí bổ sung”), và bạn đồng ý chịu và chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản Phí bổ sung đó, không bao gồm thuế dựa trên thu nhập ròng của Stringee.

b) Chúng tôi có thể chỉ định cách thức bạn sẽ thanh toán bất kỳ khoản phí nào và bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy sẽ phải tuân theo các chính sách về khoản phải thu chung của chúng tôi tùy từng thời điểm có hiệu lực. Tất cả số tiền bạn phải trả theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện mà không cần bù trừ hoặc yêu cầu phản tố cũng như không bị khấu trừ hoặc giữ lại. Nếu luật hiện hành yêu cầu bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu trừ nào, bạn phải thông báo cho chúng tôi và sẽ thanh toán số tiền bổ sung đó cho chúng tôi khi cần thiết để đảm bảo rằng số tiền ròng mà chúng tôi nhận được, sau khi khấu trừ như vậy, bằng với số tiền chúng tôi lẽ ra đã nhận được nếu không khoản khấu trừ đó đã được yêu cầu.

c) Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào về phí liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@stringee.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra hoạt động gây ra tranh chấp đó và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề. Bất kỳ và tất cả các khoản hoàn trả được thực hiện để giải quyết tranh chấp như vậy sẽ được cấp dưới dạng ghi có vào tài khoản Stringee của bạn. Nhưng trong mọi trường hợp sẽ không có bất kỳ khoản hoàn trả bằng tiền mặt nào. Các tranh chấp kéo dài hơn 90 ngày sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc tín dụng nào.

d) Đăng ký hàng tháng của Stringee tự động gia hạn nếu tại thời điểm gia hạn tài khoản số dư lớn hơn hoặc bằng số tiền cần thanh toán. Dịch vụ sẽ được hỗ trợ gia hạn trước 10 ngày tính từ thời điểm hết hạn để khách hàng xử lý thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến. Vào ngày thứ 11, tài khoản sẽ ngừng gia hạn nếu tài khoản của khách hàng có số dư nhỏ hơn số tiền cần thanh toán. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

8. LƯU TRỮ CÁC THÔNG TIN

Bạn thừa nhận và hiểu rằng có luật pháp địa phương và quốc tế quản lý việc ghi âm điện tử các thông tin liên lạc và Stringee sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ bất hợp pháp nào. Bạn nên xem xét cẩn thận hoàn cảnh của mình khi quyết định có nên sử dụng các tính năng ghi âm của Dịch vụ hay không. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng việc lưu trữ thông tin liên lạc được ghi lại không được Stringee đảm bảo và đồng ý.

Trong trường hợp Stringee thực hiện mua bán, làm lộ (rò rỉ) thông tin khách hàng hoàn toàn có thể bị xử lý kỷ luật, phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn làm mất dữ liệu (xoá nhầm, cố tình xóa, tắt tính năng ghi âm/ghi hình), Stringee không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi thiệt hại, tổn thất (bao gồm mọi mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận) hoặc bất kỳ hậu quả nào khác.

9. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG BỊ CẤM

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung, dịch vụ và quảng cáo có sẵn thông qua Sản phẩm của Bạn. Bạn không được kết hợp hoặc sử dụng Dịch vụ liên quan đến Sản phẩm của mình nếu Sản phẩm của bạn hoặc bất kỳ nội dung, dịch vụ hoặc quảng cáo nào có sẵn trên Sản phẩm của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, (hoặc nếu việc sử dụng Dịch vụ của bạn theo cách khác) nằm trong bất kỳ mô tả nào bên dưới:

a) Chủ yếu hướng đến trẻ em từ 13 tuổi trở xuống hoặc có tỷ lệ người dùng đáng kể là trẻ em từ 13 tuổi trở xuống;

b) Sử dụng Nền tảng trong hoặc để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với các sản phẩm hoặc dịch vụ do Stringee cung cấp;

c) Chứa nội dung giải trí dành cho người lớn, bao gồm nội dung khiêu dâm hoặc bất kỳ nội dung nào khác không phù hợp với khán giả nói chung;

d) Đề nghị hoặc khuyến khích cờ bạc, trò chơi may rủi liên quan đến việc trả tiền hoặc các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng bất hợp pháp;

e) Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền nhân thân);

f) Cấu thành, quảng bá hoặc sử dụng cho mục đích kinh doanh: phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các chương trình hoặc mã độc hại khác; hàng giả; các mặt hàng bị Mỹ cấm vận; phân phối email hàng loạt không theo yêu cầu; đề xuất tiếp thị đa cấp; vật liệu thù ghét; thiết bị đột nhập/giám sát/đánh chặn/giải mã; nội dung bôi nhọ, phỉ báng, lạm dụng, quấy rối hoặc xúc phạm; bộ phận cơ thể hoặc chất dịch cơ thể; sản phẩm bị đánh cắp hoặc vật phẩm được sử dụng để trộm cắp; pháo hoa, chất nổ hoặc vật liệu nguy hiểm; hoặc vũ khí.

Nếu bạn không chắc chắn liệu Sản phẩm của mình có đáp ứng bất kỳ mô tả nào ở trên hay không, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@stringee.com để chúng tôi có thể thảo luận xem liệu mục đích sử dụng mà bạn đề xuất có được chấp nhận hay không.

10. NGHĨA VỤ TUÂN THỦ CỦA BẠN

a) Sự riêng tư. Nếu Sản phẩm của bạn thu thập, hiển thị hoặc truyền bất kỳ thông tin cá nhân nào về người dùng của bạn, bạn sẽ hiển thị rõ ràng chính sách quyền riêng tư tuân thủ tất cả các luật hiện hành và điều đó cho người dùng biết rõ về dữ liệu bạn thu thập cũng như cách bạn sẽ sử dụng, hiển thị hoặc chia sẻ dữ liệu đó. Bạn sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng trên Sản phẩm của mình theo chính sách quyền riêng tư của bạn cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành.

b) Tiết lộ dữ liệu. Không giới hạn nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này, bạn sẽ không tiết lộ bất kỳ dữ liệu người dùng nào mà bạn thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhật ký trò chuyện, thông tin đăng ký, thông tin liên hệ hoặc địa chỉ IP) ngoài việc tuân thủ chính sách quyền riêng tư của bạn và tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành.

c) Giám sát và lạm dụng. Stringee không chủ động giám sát Dịch vụ nhưng có thể chọn làm như vậy theo quyết định riêng của mình. Tuy nhiên, Stringee sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào dựa trên bất kỳ bình luận hoặc nội dung nào được đăng trong Dịch vụ bởi bất kỳ người dùng nào hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ người dùng Dịch vụ nào, bao gồm mọi khiếu nại rằng nội dung của người dùng vi phạm quyền của bất kỳ người nào hoặc mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ, hoặc nói cách khác là bất hợp pháp. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giám sát và kiểm soát hành vi lạm dụng hoặc không phù hợp trong Dịch vụ liên quan đến Sản phẩm của bạn. Bạn sẽ thường xuyên theo dõi và phản hồi các báo cáo lạm dụng, bao gồm cả việc chấm dứt tài khoản người dùng khi thích hợp. Bạn cũng sẽ đảm bảo rằng Sản phẩm triển khai Dịch vụ của Bạn luôn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện ràng buộc đối với tất cả người dùng.

d) Nội dung. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, thông tin liên lạc, bản ghi âm, video, nhạc, âm thanh, ảnh, tin nhắn hoặc các tài liệu khác ("nội dung") mà bạn hoặc bất kỳ người dùng Sản phẩm nào của Bạn tải lên, lưu trữ, đăng, xuất bản, hiển thị hoặc truyền tải hoặc sử dụng (sau đây gọi là "đăng") liên quan đến Dịch vụ. Sau đây là ví dụ về loại nội dung và/hoặc cách sử dụng bị Stringee cấm hoặc bất hợp pháp. Stringee có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của Stringee, vi phạm các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn, xóa nội dung vi phạm khỏi Dịch vụ, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của những người vi phạm đó và báo cáo pháp luật về bạn cơ quan thực thi. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn sẽ không (cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng Dịch vụ để:

 • (i) đăng bất kỳ nội dung nào: bất hợp pháp, quấy rối, sai trái, phỉ báng, khiêu dâm, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác; bạn không có quyền truyền tải theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; đặt ra hoặc tạo ra rủi ro về quyền riêng tư hoặc bảo mật cho bất kỳ người nào; vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào; chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào; hoặc theo phán quyết riêng của Stringee, là có thể bị phản đối hoặc hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ, hoặc có thể khiến Stringee hoặc người dùng Nền tảng của nó gặp bất kỳ tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào;
 • (ii) can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ;
 • (iii) vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;
 • (iv) tiếp tục hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc doanh nghiệp nào hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp; hoặc
 • (v) cố gắng truy cập hoặc lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp hoặc cung cấp một cách có chủ ý thông qua Dịch vụ.

11. BẢO VỆ

a) Liên hệ và hợp tác. Bạn phải có thể liên lạc được trong giờ làm việc hợp lý nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc về bảo mật thông qua thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp khi yêu cầu khóa Nền tảng của mình.

b) Mạng của bạn. Bạn sẽ đảm bảo rằng tất cả các mạng, máy tính và hệ điều hành, phần mềm và các hệ thống khác được sử dụng để vận hành Sản phẩm của bạn đều áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng trái phép bất kỳ dữ liệu người dùng và Dịch vụ nào. Bạn phải báo cáo kịp thời mọi thiếu sót về bảo mật hoặc sự xâm nhập vào hệ thống của mình cho Stringee theo địa chỉ info@stringee.com

c) Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Bạn hiểu rằng hoạt động của Dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn (hoặc người dùng của bạn), có thể không được mã hóa và liên quan đến (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; (ii) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật về kết nối mạng hoặc thiết bị và (iii) truyền tới các nhà cung cấp bên thứ ba và đối tác lưu trữ của Stringee để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, lưu trữ và công nghệ liên quan cần thiết để vận hành và duy trì Dịch vụ. Theo đó, bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật, bảo vệ và sao lưu đầy đủ nội dung của mình. Stringee sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ hành vi sai trái, xóa, phá hủy hoặc mất bất kỳ nội dung nào. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng Stringee có thể bảo quản nội dung và cũng có thể tiết lộ nội dung nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (i) tuân thủ quy trình pháp lý, luật hiện hành hoặc chính phủ yêu cầu; (ii) thực thi các Điều khoản này; (iii) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Stringee, người dùng và công chúng.

d) Ngoài các quyền của chúng tôi trong việc chấm dứt hoặc tạm dừng Dịch vụ đối với bạn như được mô tả trong Phần 13 bên dưới, bạn thừa nhận rằng: (i) quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn có thể bị đình chỉ trong khoảng thời gian ngừng hoạt động hoặc không có sẵn ngoài dự kiến ​​hoặc đột xuất của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả do mất điện, lỗi hệ thống hoặc các gián đoạn khác; và (ii) chúng tôi cũng có quyền, mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn, tạm dừng quyền truy cập vào bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ bất cứ lúc nào, trên cơ sở Toàn bộ Dịch vụ:

 • trong thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình để cho phép chúng tôi tiến hành bảo trì hoặc thực hiện sửa đổi đối với bất kỳ Dịch vụ nào; 
 • trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc cuộc tấn công khác vào Dịch vụ hoặc sự kiện khác mà chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, có thể tạo ra rủi ro cho Dịch vụ hiện hành, cho bạn hoặc cho bất kỳ khách hàng nào khác của chúng tôi nếu Dịch vụ không bị đình chỉ; hoặc 
 • trong trường hợp chúng tôi xác định rằng bất kỳ Dịch vụ nào bị cấm theo luật hiện hành hoặc chúng tôi xác định rằng việc làm như vậy là cần thiết hoặc thận trọng vì lý do pháp lý hoặc quy định (gọi chung là "Tạm dừng dịch vụ").

12. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (a) bạn có quyền sử dụng, sao chép, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai và phân phối bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào trên Sản phẩm của bạn hoặc được sử dụng hoặc kết hợp với Dịch vụ và Sản phẩm của bạn cũng như bất kỳ nội dung liên quan nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào) hoặc bất kỳ quy định hay luật hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu nào, hoặc nhập luật và luật pháp của bất kỳ quốc gia nào cung cấp nội dung hoặc dịch vụ của bạn; (b) bạn có tất cả các quyền và ủy quyền cần thiết để đồng ý với các Điều khoản này cũng như sử dụng Nền tảng và Dịch vụ như được quy định trong các Điều khoản này; và (c) sự đồng ý và tuân thủ của bạn với các Điều khoản này cũng như việc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc nghĩa vụ hợp đồng nào.

13. ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT

(a) Bạn có thể chấm dứt Dịch vụ bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do gì.

(b) Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền và giấy phép của bạn để truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Nền tảng và Dịch vụ hoặc chấm dứt toàn bộ các Điều khoản này (và theo đó, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn) bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì bằng cách thông báo cho bạn trước ba mươi (30) ngày theo các điều khoản về thông báo được nêu trong Mục 18 bên dưới. Nếu Stringee xác định rằng việc cung cấp thông báo trước sẽ tác động tiêu cực đến khả năng cung cấp Dịch vụ của Stringee, Stringee có thể đình chỉ quyền và giấy phép của bạn để truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả nếu Nền tảng và Dịch vụ hoặc chấm dứt toàn bộ các Điều khoản này (và theo đó, ngừng cung cấp tất cả Dịch vụ cho bạn), mà không cần thông báo.

(c) Ngoài ra, Chúng tôi có thể đình chỉ quyền và giấy phép của bạn để truy cập và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ hoặc chấm dứt toàn bộ các Điều khoản này (và theo đó, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn), vì lý do có hiệu lực như được nêu dưới đây:

Ngay sau khi thông báo nếu: (i) Stringee xác định rằng Sản phẩm của bạn có hại hoặc không phù hợp với danh tiếng và thiện chí của Stringee, (ii) nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Mục 9 hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Mục 9, (iii) có sự tăng đột biến hoặc gia tăng bất thường trong việc sử dụng Dịch vụ của bạn và có lý do để tin rằng lưu lượng truy cập hoặc việc sử dụng đó là gian lận hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hoạt động của Dịch vụ; (iv) chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng việc chúng tôi cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào cho bạn đều bị cấm theo luật hiện hành hoặc đã trở nên không thực tế hoặc không khả thi vì bất kỳ lý do pháp lý hoặc quy định nào; hoặc (i) tuân theo luật hiện hành, khi bạn thanh lý, bắt đầu thủ tục giải thể, xử lý tài sản của bạn, không tiếp tục kinh doanh, chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ hoặc nếu bạn trở thành đối tượng của một vụ phá sản tự nguyện hoặc không tự nguyện hoặc tương tự tiến hành.

Ngay lập tức và không cần thông báo nếu bạn không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đối với bất kỳ Dịch vụ nào hoặc nếu bất kỳ hình thức thanh toán nào bạn cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ hoặc các khoản phí bị từ chối đối với cơ chế thanh toán đó.

Stringee có quyền đình chỉ ngay lập tức nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào khác trong các điều khoản này, chấm dứt sau 5 ngày kể từ khi gửi thông báo mà không khắc phục được.

d) Khi chúng tôi đình chỉ việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do gì: (i) phí sẽ tiếp tục tích lũy cho bất kỳ Dịch vụ nào mà bạn vẫn đang sử dụng, bất kể việc đình chỉ; (ii) bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi khoản phí, lệ phí và bất kỳ nghĩa vụ nào khác mà bạn phải chịu cho đến ngày tạm dừng Dịch vụ; và (iii) tất cả các quyền của bạn đối với Dịch vụ sẽ bị chấm dứt trong thời gian tạm dừng.

e) Khi chấm dứt các Điều khoản này hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì: (i) bạn vẫn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí, lệ phí và bất kỳ nghĩa vụ nào khác mà bạn phải chịu cho đến ngày chấm dứt Dịch vụ; (ii) tất cả các quyền và giấy phép do Stringee cấp cho bạn trong tài liệu này sẽ chấm dứt, (iii) bạn phải xóa ngay Dịch vụ khỏi Sản phẩm của mình và xóa tất cả các bản sao của Nền tảng khỏi tất cả máy tính, ổ cứng, mạng và phương tiện lưu trữ khác, ( iv) tất cả nội dung của bạn trên Dịch vụ (nếu có) có thể bị Stringee xóa vĩnh viễn.

14. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

Stringee không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng nền tảng hoặc dịch vụ tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý nào, lỗi hoặc gián đoạn (bao gồm không giới hạn tạm dừng dịch vụ), hoặc đáng tin cậy, chính xác, hoàn thành hoặc có giá trị. Nền tảng và dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có" không có bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, dưới bất kỳ hình thức nào. Stringee từ chối bất cứ và tất cả các bảo đảm và điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm về khả năng bán, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính pháp lý, sự sẵn sàng, an ninh, quyền sở hữu và/hoặc sự không vi phạm. Việc sử dụng nền tảng và dịch vụ của bạn là quyết định và rủi ro của bạn, và bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất cứ thiệt hại nào do việc sử dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc mất mát hay hư hại dữ liệu của bạn.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Stringee sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn, trong bất kỳ trường hợp nào, dựa trên vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, lỗi lừa đảo (bao gồm sự sơ suất, trách nhiệm về sản phẩm hay khác) (i) đối với bất kỳ lợi nhuận bị mất nào, dữ liệu mất hay hỏng, lỗi máy tính hoặc sự trục trặc, gián đoạn kinh doanh hoặc các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng nền tảng hoặc dịch vụ, bất kỳ sự tạm dừng dịch vụ nào, hoặc bất kỳ mất mát tiền khác, dù stringee có được khuyến cáo hay không khả năng gây thiệt hại đó, hoặc (ii) cho bất cứ số tiền vượt quá 2,433,500 VND hoặc, nếu lớn hơn, các phí bạn trả cho Stringee trong khoảng sáu (6) tháng trước ngày khiếu nại phát sinh. Một số quyền pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên. Theo đó, một số giới hạn trên của mục 14 và mục 15 này có thể không áp dụng cho bạn.

16. BỒI THƯỜNG VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và đảm bảo Stringee và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và nhân viên của Stringee không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc cáo buộc của bất kỳ bên thứ ba nào và mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý liên quan, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư), có liên quan đến:

 • việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ;
 • việc người dùng Sản phẩm của bạn sử dụng Dịch vụ;
 • sản phẩm của bạn, bao gồm mọi nội dung, dịch vụ hoặc quảng cáo trên Sản phẩm của bạn hoặc bạn kết hợp với Dịch vụ;
 • mọi khiếu nại về vi phạm bản quyền, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ trái phép nào; Và
 • việc bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước nào có trong các Điều khoản này.

Điều khoản bồi thường nêu trên sẽ bổ sung và không thay thế cho bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào khác được quy định trong các Điều khoản này.

17. THÔNG TIN CHUNG

Các Điều khoản này chi phối việc bạn sử dụng Nền tảng - Dịch vụ và cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Stringee về vấn đề này. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và Stringee liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi phiên bản trước của các Điều khoản này). Việc Stringee không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào cũng không phải là từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác. Nếu tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh gần nhất có thể ý định ban đầu của các bên như được phản ánh trong điều khoản và do đó các quy định khác của Điều khoản vẫn có đầy đủ hiệu lực. Tất cả các tiêu đề trong Điều khoản chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Các Điều khoản này mang tính cá nhân đối với bạn và không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao vì bất kỳ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động của pháp luật, sáp nhập, tổ chức lại hoặc do việc mua lại hoặc thay đổi quyền kiểm soát liên quan đến bạn) mà không có văn bản đồng ý trước của Stringee thì bất kỳ hành động hoặc hành vi vi phạm những điều trên sẽ vô hiệu và không có hiệu lực. Stringee bảo lưu rõ ràng và có quyền chuyển nhượng các Điều khoản cũng như ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào của mình dưới đây.

18. THÔNG BÁO

Chúng tôi có thể gửi cho bạn bất kỳ thông báo nào, bao gồm cả những thông báo liên quan đến những thay đổi đối với các Điều khoản này, tới địa chỉ email bạn đã cung cấp khi yêu cầu khóa API hoặc thông qua bất kỳ phương tiện hợp lý nào khác. Mọi thông báo gửi tới Stringee phải được gửi đến Tầng 19, Tòa Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam qua đường bưu điện hoặc đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh qua đêm và được coi là đã gửi khi nhận được.