Tiết kiệm 23%

Miễn phí

0đ/ tháng

0đ/ phút
  • 1,500 phút (voice/video)
  • 4 kênh thoại
Chỉ hỗ trợ ghi âm thanh
 
 

Chuẩn

15,000,000đ/ năm

112đ/ phút
  • 11,111 phút (voice/video)
  • 20 kênh thoại
> 11,111 phút
gọi tiếng: 150đ/ phút
gọi hình: 240đ/ phút

Doanh nghiệp lớn

>1,000,000
phút/ tháng


*Phí trên là phí dịch vụ phần mềm Stringee, chưa bao gồm phí trả cho nhà mạng khi gọi ra số điện thoại (callout).
*Phí dịch vụ phần mềm Stringee tính theo block 1 phút (làm tròn lên theo phút), phí trả cho nhà mạng khi gọi ra số điện thoại (callout) tính theo block: 6 giây + 1 giây.
*Phí ghi hình (video): 400 đồng/phút (trả theo số lượng phút ghi hình thực tế phát sinh).
*Phí ghi âm thanh (voice) tất cả các gói: 0 đồng/phút.