Hướng dẫn cấu hình SIP Softphone (X-Lite, Linphone,...)

Published 2019-03-16

Bước 1: Tạo tài khoản SIP Phone trên Stringee

Sử dụng API sau: https://developer.stringee.com/docs/call-rest-api/sip-phone-management

Bước 2: Đăng nhập trên SIP Softphone

a. X-Lite:

Cấu hình X-lite

b. Linphone:

Cấu hình Linphone